SE VORES SERVICES

Herunder kan du se hvilke services vi tilbyder.

KLOAKARBEJDE

Som autoriseret kloakmester har H.H. Entreprenørforretning gennem mange år udført store som små kloakprojekter.

Har du problemer med kloakken? Kommer der en ussel lugt fra afløbet? Som autoriseret kloakmester står vi klar til at hjælpe. Kontakt os.

Vi lægger stor vægt på sikkerhed og kvalitet, og alt vores arbejde udføres og kvalitetsikres efter Sikkerhedsstyrelsens regler og anbefalinger.

Vi er naturligvis behjælpelige med optegning og ansøgning til de relevante myndigheder om etablering eller ændring af kloakanlæg.

Læs også om TV-inspektion eller Spuling af Kloaker.

Med mere end 40 års erfaring som autoriseret kloakmester, har vi således stor erfaring med mange typer af opgaver indenfor kloakering og udfører bl.a.:

Kloakseparering

Kloakseparering indebærer en separering af kloak- og regnvands afløb. Grundet stigende regnmængder og befolkningstilvækst i Danmark har man i et stigende antal kommuner valgt at separere regnvandsafløb fra kloakerne så kloakerne ikke bliver overbelastet i perioder med meget regn.

Nyanlægs byggemodninger

Vi har erfaring med og udfører byggemodninger; anlæg af veje, kloak-, el- og vandledninger og andet infrastruktur til nyanlæg.

Kloakarbejde ved nybyggeri & renovering

Vores mangeårige erfaring med forskelligt kloakarbejde gør at vi har det fornødne overblik ved anlæggelse af både nybyggeri og renovering. Dette gør sig gældende ved nyanlæg, vedligeholdelse og reparation af kloaker.

Olie- & benzinudskillere

Olie- & benzinudskillere er et anlæg som skiller olie og benzin fra regn- og spildevand, før det bliver udledt til kloak, å og vandløb. Olieudskillere etableres ved tankeanlæg, værksteder og større parkeringspladser.

Fedtudskillere

En fedtudskiller er et anlæg som udskiller fedt fra spildevand, før det bliver udledt til kloakerne. Dette er en nødvendighed ved større køkkener, da fedt ellers vil størkne, og i værste fald blokere kloakledningerne.

Dræningsarbejde

Dræningsarbejde omhandler dræning af vand fra områder hvor der, f.eks. efter regn, ligger et lag vand på jordoverfladen. Det kan f.eks. være på en mark hvor vandet, af den ene eller anden årsag, ikke siver hurtigt nok ned i jorden. Her kan man bruge et dræningsanlæg, som sørger for at vandet bliver afledt til omkringliggende åer eller vandløb.

Kloakering i det åbne land

Udtrykket ’det åbne land’ bruges om områder der står uden for det offentlige kloaknet.

Det kan f.eks. være afsidesliggende grunde i mindre landsbyer, på gårde eller marker. Bor man uden for et kloakeret område skal man enten selv sørge for kloakering eller bruge et – eller flere – af de følgende alternativer:

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg fungerer oftest ved brug af en bundfældningstank (septiktank) hvor forskellige affaldsstoffer bliver frasorteret ved enten bundfældning eller flydning, hvorefter spildevandet kan afledes via. nedsivningsrør til den omkringliggende jord.

Pilerensningsanlæg

Et pilerensningsanlæg er et lukket anlæg med plastmembran i bunden hvor spildevand bliver indpumpet, efter det har passeret en bundfældningstank. Det er pilene i anlægget, der omsætter de næringsstoffer som er i spildevandet fra en beboelse.

Minirenseanlæg

Et minirenseanlæg er, som navnet antyder, et lille renseanlæg der kan fjerne visse affaldstoffer fra spildevandet, så som organiske stoffer og fosfor. Normalt ville disse stoffer blive fjernet på et offentligt renseanlæg, men med et minirenseanlæg bliver stofferne fjernet lokalt ved den enkelte husstand, inden de bliver udledt til de omkringliggende åer og vandløb.

Netdræn under kældergulv etableres.

Omfangsdræn ved kælderfundament.

Kloakering af byggemodning.

Rørbasin for regnvand.

Spildevands-kloakering af nyt boligområde.

Her ses konsekvens af manglende vedligeholdese af dræn.

Her etableres et minirenseanlæg.


HH Entreprenør