SE VORES SERVICES

Herunder kan du se hvilke services vi tilbyder.

Natur & Genopretning

Vi har de senere år lavet flere natur & genopretningsprojekter i samarbejde med kollegaer og kommuner i trekantsområdet.

Natur og genopretning af projekter, der forsøger at få fiskeliv og yngel tilbage i naturen ved at genoprette åstryg, der tidligere er blevet opstemt til brug af vandmøller, dambrug eller andet lignende, som gjorde at der blev ændret på åens naturlige forløb.

Minivådområder

Den 1. februar 2018 åbnede landbrugsstyrelsen en ordning hvor landmænd kan søge om tilskud til at etablere minivådområder.

Et minivådområde er et konstrueret vådområde, der renser drænvand fra landmandens marker for næringsstoffer. Drænvandet fra hoveddrænet føres igennem et sedimentationsbassin, hvor fosfor bundfældes, og en række dybvandede bassiner og lavvandede vegetationszoner, hvor mikroorganismer reducerer kvælstofkoncentrationen.

Udgravning til søer & damme

Vi har erfaring med udgravning til både søer og damme.

Etablering af åstryg efter nedlæggelse af dambrug.

Etablering af åstryg efter nedlæggelse af dambrug.

En kort video hvor vi åbner for vandtilførslen til et genoprettet åstryg.

Vandtilførslen er genoprettet og det sidste jord fjernes.

Genopretning af åstryg efter fjernelse af stemmeværk.

Forsinkelsesbasin i forbindelse med vejafvanding.

Arkæologudgravning i forbindelse med genopretning af naturprojekt ved Brøndsted mølle.

Et etableret minivådområde.

Principskitse af minivådområde.


HH Entreprenør